บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด (NID Progress Technology Co.,Ltd.)
บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด (NID Progress Technology Co.,Ltd.)

บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด (NID Progress Technology Co., Ltd.)

เราเป็นองค์กร ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการเชิงธุรกิจ หรือภารกิจของท่านให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นมาตรฐานสากล ด้วยงบประมาณที่สมเหตุสมผล ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

System Integration

ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป และการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของธุรกิจ และความต้องการของลูกค้า ผู้ใช้งาน รวมไปถึงการออกแบบ ติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบเครืองข่าย ทั้งในรูปแบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในองค์กร และอุปกรณ์ในรูปแบบระบบคลาวน์ (Cloud System)

Software Development

ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำระบบงานต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน อย่างเป็นมาตราฐาน โดยมุ่งเน้นการนำระบบงานไปขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความมั่นคง และยั่งยืน พร้อมก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง

IT Services

บริการให้คำปรึกษา จัดหาบุคลากร สนับสนุนการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดฝึกอบรมสัมมนา โดยการให้บริการสามารถยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า