เกี่ยวกับเรา

About Us

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำ ด้านการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ด้วยบริการที่มีคุณภาพ และยั่งยืน

บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้บริหาร ผู้ประสบความสำเร็จ บุคลากรในแวดวงวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันก่อตั้งเพื่อรองรับงานในการพัฒนาระบบสำหรับตอบสนองกระบวนงานขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน ลูกค้าสัมพันธ์ ระบบงานภายใน และการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของการใช้งานและมีต้นทุนการจัดทำระบบที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นไปที่การออกแบบ โดยอาศัยแนวทางของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์เป็นพื้นฐานหลัก ซึ่งจะทำให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนานั้นมีความยืดหยุ่น สามารถรองรับการปรับเปลี่ยน แก้ไข และบำรุงรักษาได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาวการณ์ทางธุรกิจได้ โดยกระทบการทำงานเดิมน้อยที่สุด

บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด พร้อมรับฟัง ดูแล ใส่ใจความต้องการ ส่งมอบการบริการที่ดีที่สุด ช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนา ด้านเทคโนโลยี ให้กับองค์กรต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้บรรลุ พันธกิจ ที่ตั้งไว้ของบริษัท ดังนี้

พันธกิจ

ติดต่อสอบถามและขอคำปรึกษา

บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด
      เลขที่ 1224 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250