Careers

ร่วมงานกับเรา

สมัครงาน

ร่วมงานกับเรา บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด รายได้มั่นคง สวัสดิ์การ และโอกาสก้าวหน้าในสายงาน พัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้

Job Search

# วันที่ ตำแหน่งงาน จำนวน สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียด
1 19 เม.ย. 2566 ตำแหน่ง IT Support 1 กทม. View
2 19 เม.ย. 2566 ตำแหน่ง Programmer (จำนวน 1 ตำแหน่ง) 1 กทม. View
3 19 เม.ย. 2566 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร (Administrator) 1 กทม. View
#
1. ตำแหน่ง ตำแหน่ง IT Support
รับ 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน กทม.
วันที่ประกาศ 19 เม.ย. 2566
2. ตำแหน่ง ตำแหน่ง Programmer (จำนวน 1 ตำแหน่ง)
รับ 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน กทม.
วันที่ประกาศ 19 เม.ย. 2566
3. ตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร (Administrator)
รับ 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน กทม.
วันที่ประกาศ 19 เม.ย. 2566

สำหรับผู้ที่สนใจ โปรดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ เป็น PDF File และส่งรายละเอียดทั้งหมดทาง Email : hr@www.nidprotech.com

1. เอกสารประวัติส่วนบุคคล (CV or RESUME) ไทย และอังกฤษ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เหล่านี้โดยย่อ
 • 1.1 ประวัติส่วนบุคคล
 • 1.2 ประวัติการศึกษา
 • 1.3 ประวัติการทำงาน
 • 1.4 ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ บุคคลอ้างอิง

หากผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้วทางบริษัทฯ จะติดต่อท่านเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ พร้อมยื่นเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

2. เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นในวันสัมภาษณ์งาน
 • 2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • 2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 2.3 สำเนาเอกสารรองรับวุฒิการศึกษา
 • 2.4 สำเนาผลการเรียน (Transcripts)
 • 2.5 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว (ชุดสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมแว่น)
 • 2.6 สำนาเอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • 2.7 เอกสารรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)

บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1224 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250
โทร. 02-3212259 ต่อ 301 โทรสาร 02-3212259 ต่อ 208 มือถือ 081-73572401