บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด (NID Progress Technology Co.,Ltd.)
บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด (NID Progress Technology Co.,Ltd.)

บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด (NID Progress Technology Co.,Ltd.)

เราให้บริการพัฒนา Web & Mobile Application ตามความต้องการ ระบบอนุมัติ - อนุญาต Digital Signatures e-Forms e-Payment เสริมศักยภาพด้านงานขาย/งานบริการเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ให้คำปรึกษา-ออกแบบ-ติดตั้ง- ระบบงาน IT Network - Cloud Services - Thin Client - Kiosk ให้บริการฝึกอบรมด้าน IT และให้บริการด้าน IT ครบวงจรแบบ One Stop Services

System Integration

ให้คำปรึกษา-ออกแบบ-ติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบงานIT วางระบบ Network LAN WiFi VPN Network Security Thin Client - Kiosk Solution บริการดูแลระบบ Network & Server

Software Development

ออกแบบ สร้างสรรค์ นวัตกรรม Software Solution พัฒนา Web & Mobile Application IoT Applications ตามความต้องการ ออกแบบ-ติดตั้ง Web Database พัฒนาระบบ Locker System

IT Services

ให้บริการ Cloud Solution ครบวงจร Cloud Server - VPS & Co-Location ฝึกอบรม ด้าน IT และบริการ IT Solutions ต่างๆ แบบครบวงจร ตามความต้องการ

บริษัท เอ็นไอดี โปรเกรส เทคโนโลยี จำกัด

ให้คำปรึกษาสรรค์สร้างนวัตกรรมด้าน IT
พร้อมรับฟัง ดูแล ใส่ใจความต้องการ
ส่งมอบการบริการที่ดีที่สุด
ช่วยเหลือ สนับสนุนการพัฒนา
เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้านเทคโนโลยี
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

Tel : 02-005-5069, 081-735-7240

ประสบการณ์
มากกว่า 11 ปี
ช่วยให้หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน พัฒนานวัตกรรมด้าน IT
มากกว่า
100
โครงการที่ลูกค้าประทับใจ
มากกว่า
3,000
คนที่ได้รับคำปรึกษา และเข้ารับการอบรมด้าน IT เพื่อนำความรู้ไปใช้พัฒนาหน่วยงาน

ติดต่อสอบถามและขอคำปรึกษา

02-005-5069 , 081-735-7240 info@nidprotech.com

@NIDProtech

บทความให้ความรู้